Infypower, Şençzhenen CPTE sergisi 2021-de suwuk sowadyjy güýçlendiriji güýç modulyny görkezdi

habarlar1


2021-nji ýylyň 1-nji dekabryndan 3-nji dekabry aralygynda Şäher häkimliginiň ýygnak we sergi merkezinde Şençzheneniň zarýad ýygnamak üýşmesi geçirildi.Korona wirusy tarapyndan ýüze çykarylan kynçylyklara we näbelliliklere garamazdan, sergä gyzyklanýan hünärmenler gowy baryp gördüler we adamlaryň gaýtadan dikeldilýän energiýa pudagyna uly höwes bildirdiler.

Infypower stendinde öňden tanalýan 40/30 / 20kW güýçlendiriji güýç modulyna, 30 / 20kW güýçlendiriji modul seriýasyna we 22kW ikitaraplaýyn güýç öwrüjisine goşmaça, suwuk sowadylan zarýad beriji güýç moduly görkezildi.Suwuk sowadyş moduly çykandan soň, sahnanyň merkezine öwrüldi we zarýad beriş ulgamynyň operatorlarynyň ünsüni özüne çekdi.

4C / 6C EV zarýad berişiniň giňden ulanylmagy bilen, ýakyn geljekde ýokary güýçli super zarýadyň agdyklyk etjekdigine şek ýok.Şeýle-de bolsa, howany sowatmak modullary bilen enjamlaşdyrylan adaty ýokary güýçli zarýad ulgamy näsazlyklaryň ýüze çykmagynda we ýokary seslerde yzygiderli kynçylyklary başdan geçirýär.Eger zarýad beriş üýşmesi ýygy-ýygydan döwülse, operator müşderi tejribesine zyýan ýetirip, markasynyň adyna hasaplap bolmajak zyýan çeker.Bu ses barada aýdylanda bolsa, “Pekin Business Daily” we “China Youthaşlar Daily” modulyň howanyň sowadylmagy we zarýad beriji fanatyň ýaýramagynyň netijesinde ýüze çykýan goşmaça sesleriň -70dB-den geçendigini habar berdiler, bu bolsa GB22337-2008 akustiki talaplaryna laýyk gelmeýär.

Bu aladalar nukdaýnazaryndan, Infypower LRG1K0100G çykardy, bu bolsa howsala düşýän fanaty taşlaýar we ýylylygyň ýaýramagy üçin sowadyjyny herekete getirmek üçin suw nasosyny saýlaýar.Suwuk sowadyş moduly nol ses çykarýar we zarýad beriji ulgamyň çykyş akustiki derejesini azaltmak üçin zarýad beriji ýokary sesli pes ýygylykly fanaty kabul edýär.

habarlar1
LRG1K0100G moduly, doly möhürlenen suw geçirmeýän gorag we posuň öňüni almak bilen döredildi.Elektrik we suwuk interfeýslerde gyzgyn wilkany goldaýar.Mundan başga-da, modul EV-iň köpüsi üçin amatly, sebäbi 150Ddc-den 1000Vd-a çenli çykýan naprýa .eniýeni we giriş naprýa 26eniýesini 260Vac-dan 530Vac-a çenli öz içine alýar.Häzirki wagtda 30kW / 1000V LRG1K0100G TUV CE / UL hasaba alnyşyny we EMC B derejesini arassalady.Infypower, ululygy we interfeýsi boýunça LRG1K0100G bilen doly laýyk gelýän 40kW / 50kW güýç modullaryny çykarmak üçin seriýany giňelder.Iň soňkusy, suwuk modullar ajaýyp dymmak bilen işleýär.

LRG1K0100G-iň ýokary tozan gazýan ýerler, ýokary temperatura ýa-da ýokary çyglylyk ýerleri, duzly duman kenarýaka sebitleri we taýfuna ýykgyn deňiz kenary ýaly agyr şertlerde giňden ulanyljakdygy ygtybarly çaklanylýar.Şeýle hem, onuň partlama garşy funksiýasy ýangyç stansiýalarynda we ýerasty magdanlarda ulanylýan modula kömek edip biler.Residentialaşaýyş we ofis ýerleri ýaly ýokary ses derejesine duýgur ýerler suwuklandyrylan modullary hem gowy görerler.

Modulyň öň paneli

habarlar2
bt Heatylylyk çalşygy üçin görkezilen tagtanyň üsti bilen suw dolduryň we soňra ewakuasiýa ediň.

btIçki modul, daşarky gurşawdaky tozan, duz sepmek we çyglylykdan bölünýär

btSowadyjy, modul seslerini ýok etmek üçin daşarky nasos bilen hereket edýär.

 

Suwuk sowadyş modulynyň aýratynlygy

 

bt Protectionokary gorag:

Adaty howa bilen sowadylan EV zarýad beriji, adatça IP54 goragyna eýe we tozanly gurluşyk meýdançalary, ýokary temperatura, ýokary çyglylyk we ýokary duz sepýän ýerler ýaly amaly ssenariýalarda has ýokary bolmagynda galýar.Suwuk sowadylan zarýad beriş ulgamlary şeýle agyr ssenariýalarda dürli talaplary kanagatlandyrmak üçin IP65 dizaýnyny aňsatlyk bilen durmuşa geçirip biler.

btPes ses:

Suwuk sowadylan zarýad beriş moduly nol ses bilen enjamlaşdyrylandyr we sowadyjy ýylylyk çalşygy, suw sowadyjy we kondisioner ýaly dürli ýylylyk dolandyryşyny kabul edýär, bularyň hemmesi islenýän ýylylygyň ýaýramagyna we ses gözegçiligine goşant goşýar.

btIslenýän ýylylygyň ýaýramagy:

Içki esasy komponentler, howa sowadylan modulyňkydan takmynan 10 ° C pesdir.Pes temperaturada energiýa öwrülişiniň netijeliligi has ýokary we elektron bölekleriniň ömri has uzyn.Şol bir wagtyň özünde, ýylylygyň netijeli ýaýramagy modulyň güýç dykyzlygyny ýokarlandyrmaga kömek edýär we zarýad ulgamynyň içinde has köp moduly goldap biler.

bt Saklamak aňsat:

Adaty howa bilen sowadylýan zarýad beriş ulgamy, süzgüç ekrany yzygiderli arassalanmagyny ýa-da çalşylmagyny, dürli amaly ssenariýalaryna esaslanyp, fanatyň yzygiderli tozan aýrylmagyny talap edýär.6ylda 6-12 gezek meýilleşdirilen tehniki hyzmat etmeli.Netijede, zähmet gymmaty birneme ýokary.Suwuk sowadylan zarýad ulgamy diňe işleýşi we tehniki hyzmaty ýönekeýleşdirip, sowadyjyny wagtal-wagtal anyklamaly we radiatoryň tozanyny arassalamaly.

bt Saklamak aňsat:

Suwuk sowadyş ulgamlarynyň ömrüniň dowamlylygy, uzak möhletli ýaşaýyş sikliniň nukdaýnazaryndan howany sowatmak ulgamlaryndan has pesdir.Adatça, adaty howa sowadyjy ulgamyň hyzmat möhleti 3 ýyldan 5 ýyla çenli, suwuk sowadylan ulgamyň hyzmat möhleti bolsa 10 ýyl, howany sowadýan deň-duşlaryndan 2 esse 3 esse köp bolup biler.Howa bilen sowadylýan zarýad ulgamy ortaça ýylda 6 gezek hünärli tehniki hyzmat etmegine mätäç we suwuk sowadylan ulgam diňe yzygiderli barlaglary talap edýär.Mundan başga-da, adaty üýşmeler suwuk sowadylan zarýad berijiden has gowşak işleýär.

habarlar3

Infypower sizi eMove 360 ​​Europe 2019-daky stendimize baryp görmäge tüýs ýürekden çagyrýar
Elektrik ulagynyň batareýasyny çalyşmak re ofiminiň geljegi nähili?

Iş wagty: 29-2021-nji dekabry
Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

WhatsApp onlaýn söhbetdeşlik!