විශේෂාංග නිෂ්පාදන

  • V2G ආරෝපණ විසඳුම 30kW / 120kW DC V2G චාජරය

   V2G ආරෝපණ විසඳුම 30kW / 120kW DC V2G චාජරය

   කෙටි විස්තරය:

     V2G ආරෝපණ විසඳුම V2G චාජරය මඟින් විදුලිබල සැපයුම් ශේෂය සහ ග්‍රිඩ් බලය සහ EV බැටරි බලය අතර අවසාන අවබෝධය EV බැටරිය බලශක්ති ගබඩා බැටරිය ලෙස භාවිතා කිරීමෙන් ...
  • sns01
  • sns02
  • sns03
  • sns05
  • sns04